Všeobecné obchodné podmienky a storno podmienky

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (všetky)
info@spoo-design.de
IČ DPH. DE343004329

Zmluvné podmienky (VOP)

1 Všeobecne - Rozsah

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na všetky súčasné a budúce obchodné vzťahy medzi nami a našimi zákazníkmi.

1.2 Spotrebiteľ i. SD. Obchodné podmienky sú fyzické osoby, s ktorými vstupujeme do obchodného vzťahu bez toho, aby sa im pripisovala obchodná alebo samostatná odborná činnosť. Podnikateľ i. SD. Obchodné podmienky sú fyzické alebo právnické osoby alebo spoločnosti spôsobilé na právne úkony, s ktorými vstupujeme do obchodných vzťahov a ktoré konajú v rámci výkonu obchodnej alebo samostatnej zárobkovej činnosti. zákazník i SD. Obchodné podmienky sú spotrebitelia aj podnikatelia.

2 Uzavretie zmluvy

2.1 Online prezentácia nášho sortimentu nepredstavuje záväznú zmluvnú ponuku, zaslaním objednávky nám zákazník predkladá záväznú ponuku. Vyhradzujeme si právo slobodne sa rozhodnúť, či túto ponuku prijmeme.

2.2 Objednávky sa považujú za prijaté okamihom doručenia a/alebo fakturácie zákazníkovi a/alebo potvrdením objednávky zákazníkovi v textovej forme. Ak ponuka od zákazníka nebude akceptovaná, bude o tom bezodkladne informovaný.

3 Platobné podmienky - doprava

3.1 Pri dodávkach do EÚ je v cene zahrnutá zákonná (nemecká) daň z obratu. V prípade cezhraničných dodávok možno budete musieť zaplatiť dodatočné dane a/alebo clá (napr. clo), nie predajcovi, ale príslušným colným alebo daňovým úradom.

3.2 Náklady na dopravu a dodacie lehoty nájdete v informáciách priamo pri tovare. Doručenie je zvyčajne okamžité, najneskôr však do jedného týždňa od prijatia platby.

3.3 V systéme nákupného košíka existujú rôzne možnosti platby (vrátane Paypal, kreditnej karty, AmazonPay). Pozri tiež tu.

3.4 Zákazník má právo na započítanie len vtedy, ak jeho protipohľadávky boli zákonne preukázané, sú nesporné alebo boli mnou uznané. Zákazník môže uplatniť zádržné právo len vtedy, ak je jeho protinárok založený na rovnakom zmluvnom vzťahu.

4 Zodpovednosť – Záruka – Prechod rizika

4.1 Obmedzenie zodpovednosti - Zodpovednosť predávajúceho za mierne nedbalé porušenie povinnosti je vylúčená za predpokladu, že nevzniknú žiadne podstatné zmluvné povinnosti (záväzky, ktorých splnenie umožňuje riadne plnenie zmluvy, ktorej porušenie ohrozuje dosiahnutie účelu). zmluvy a na dodržiavanie ktorých sa ako zákazník pravidelne spoliehate), škody spôsobené ublížením na živote, zdraví alebo zdraví, záruky za akosť predmetu kúpy alebo reklamácie podľa zákona o zodpovednosti za vady. To platí aj pre zodpovedajúce porušenia povinností zo strany zástupcov predávajúceho.

Zodpovednosť je obmedzená na škodu, ktorá sa musí očakávať v typickej zmluve.

Na úmysel a hrubú nedbanlivosť sa obmedzenie zodpovednosti nevzťahuje.

4.2 Ako spotrebiteľa Vás žiadame, aby ste si tovar ihneď pri dodaní skontrolovali na kompletnosť, zjavné vady a poškodenia pri preprave a o prípadných reklamáciách čo najskôr informovali predávajúceho a prepravcu. Vaše záručné nároky zostávajú nedotknuté.

4.3 Ak ste spotrebiteľ, nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia predávanej veci pri preprave na vás prechádza až pri odovzdaní tovaru, bez ohľadu na to, či je zásielka poistená alebo nepoistená.

4.4. V prípade podnikateľov prechádza nebezpečenstvo náhodnej straty a náhodného znehodnotenia tovaru na podnikateľa odovzdaním tovaru špeditérovi, prepravcovi alebo inej osobe či inštitúcii zodpovednej za uskutočnenie zásielky.

4.5 Odovzdanie je rovnaké, ak je zákazník v omeškaní s prevzatím.

5 Záverečné ustanovenia

5.1 Platí právo Spolkovej republiky Nemecko. Ustanovenia zákona OSN o predaji sa neuplatňujú. Rozhodujúcim jazykom pre uzavretie zmluvy a celého zmluvného vzťahu je nemčina.

5.2 Ak je zákazníkom obchodník alebo právnická osoba podľa verejného práva, výhradným miestom súdnej príslušnosti pre všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy je naše miesto podnikania. To isté platí, ak zákazník nemá všeobecnú súdnu právomoc v Nemecku alebo ak jeho bydlisko alebo obvyklý pobyt nie je v čase podania žaloby známy.

5.3 V prípade, že jednotlivé ustanovenia zmluvy s objednávateľom, vrátane týchto Všeobecných obchodných podmienok, budú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Reklamácia

odňatia
Máte právo odstúpiť do štrnástich dní bez udania dôvodu túto zmluvu.
Lehota na zrušenie je štrnásť dní odo dňa, keď ste vy alebo vami uvedená tretia strana, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Sandra Lange, Am Sommersberg 2, 29308 Winsen/Všetky, info@spoo-design.de) prostredníctvom jasného vyhlásenia (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nie je povinný (formulár nájdete tu: klikanie).
Zur Währung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist Absenden.

Folgen des Widerrufs
Ak odstúpite od tejto zmluvy, uskutočnili sme všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vyplývajú z vášho výberu iného typu dodávky, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame) mať) splatiť okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď sme dostali oznámenie o vašom zrušení zmluvy. Pri tomto vrátení platby používame rovnaké platobné prostriedky, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s vami nie je výslovne dohodnuté inak; za toto vrátenie vám za žiadnych okolností nebudú účtované žiadne poplatky.
Odplácanie môžeme odmietnuť, až kým nedostaneme tovar späť alebo kým nebudete predložený dôkaz o vrátení tovaru, podľa toho, čo nastane skôr.
Ponesiete okamžité náklady na vrátenie tovaru.

Platforma EÚ na riešenie sporov online:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma OS), ktorá je https://ec.europa.eu/consumers/odr je prístupný.
Nie sme ochotní ani povinní zúčastniť sa na postupe riešenia sporov pred spotrebiteľským arbitrážnym výborom.

Nákupný košík

×

V košíku nie sú žiadne produkty.