Regulamin i polityka anulowania

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (Wszystko)
info@spoo-design.de
Ust ID. DE343004329

Ogólne warunki

1 Ogólne - Zakres

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich obecnych i przyszłych relacji biznesowych między nami a naszymi klientami.

1.2 Konsumenci S. re. Regulamin to osoby fizyczne, z którymi nawiązujemy stosunki handlowe bez przypisywania im komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca ja. S. re. Regulamin dotyczy osób fizycznych lub prawnych lub spółek osobowych, z którymi nawiązujemy stosunki handlowe i które prowadzą działalność gospodarczą lub niezależną działalność zawodową. Klient S. re. Regulaminem są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.

2 zawarcie umowy

2.1 Prezentacja online naszego asortymentu nie stanowi wiążącej oferty zawarcia umowy, wysyłając do nas zamówienie klient składa wiążącą ofertę. Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego decydowania o przyjęciu tej oferty.

2.2 Zamówienia uważa się za przyjęte z chwilą wystawienia dostawy i/lub wystawienia faktury klientowi i/lub gdy zamówienie zostanie potwierdzone klientowi na piśmie. Jeśli oferta klienta nie zostanie przyjęta, zostanie mu to natychmiast przekazane.

3 Warunki Płatności - Wysyłka

3.1 W przypadku dostaw do UE ustawowy (niemiecki) podatek obrotowy jest wliczony w cenę. W przypadku dostaw transgranicznych może być konieczne uiszczenie dodatkowych podatków i/lub opłat (np. cła), ale nie sprzedawcy, ale właściwym tam organom celnym lub podatkowym.

3.2 Proszę zapoznać się z informacjami w artykule, aby uzyskać informacje o kosztach wysyłki i czasie dostawy. Wysyłka jest zwykle realizowana natychmiast, nie później niż tydzień po otrzymaniu płatności.

3.3 Istnieją różne opcje płatności w systemie koszyka (w tym PayPal, karta kredytowa, AmazonPay). Zobacz też tutaj.

3.4 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawnie ustalone, są bezsporne lub zostały przeze mnie uznane. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tym samym stosunku umownym.

4 Odpowiedzialność - Gwarancja - Przeniesienie ryzyka

4.1 Ograniczenie odpowiedzialności – odpowiedzialność Sprzedawcy za lekkie niedbalstwo naruszenia obowiązków jest wyłączona, o ile nie występują istotne zobowiązania umowne (których spełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy, których naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy i które jako klient regularnie ufasz, że będą przestrzegane), dotyczy to szkód na życiu, ciele lub zdrowiu, gwarancji jakości przedmiotu zakupu lub roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Dotyczy to również odpowiednich naruszeń obowiązków przez pełnomocników sprzedającego.

Odpowiedzialność ograniczona jest do szkód typowych dla umowy.

W przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania.

4.2 Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towaru pod kątem kompletności, widocznych wad i uszkodzeń transportowych niezwłocznie po dostawie oraz jak najszybciej powiadomić sprzedawcę i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. Twoje roszczenia gwarancyjne pozostają nienaruszone.

4.3 Jeżeli jesteś konsumentem, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas wysyłki przechodzi na Ciebie dopiero z chwilą wydania towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie.

4.4. W przypadku przedsiębiorców ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na przedsiębiorcę z chwilą dostarczenia towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji w inny sposób wyznaczonej do realizacji przesyłki.

4.5 Przelew jest taki sam, jeśli klient zalega z przyjęciem.

5 przepisów końcowych

5.1 Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Nie mają zastosowania przepisy prawa handlowego ONZ. Językiem właściwym dla zawarcia umowy i całego stosunku umownego jest język niemiecki.

5.2 Jeżeli klient jest kupcem lub osobą prawną podlegającą prawu publicznemu, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasza siedziba. To samo dotyczy sytuacji, gdy klient nie ma ogólnej jurysdykcji w Niemczech lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie są znane w momencie wniesienia powództwa.

5.3 Jeżeli poszczególne postanowienia umowy z klientem, w tym niniejsze ogólne warunki, okażą się lub staną się w całości lub w części nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Zwroty

Prawo odstąpienia od umowy
Masz prawo do odstąpienia w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny tej umowy.
Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie towarów.
Aby skorzystać z prawa, trzeba (Sandra Lange, Am Sommersberg 2, 29308 Winsen/Wszystkie, info@spoo-design.de) poprzez jednoznaczne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem) o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu możesz skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe (formularz znajdziesz tutaj: Klick).
Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, że wyślesz swoją komunikację dotyczącą prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu karencji.

Skutki odstąpienia
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wybraliśmy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru innej metody dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa, którą oferujemy muszą spłacić niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymaliśmy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do tej spłaty korzystamy z tych samych sposobów płatności, których użyłeś w pierwotnej transakcji, chyba że uzgodniono inaczej z tobą; W żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony tymi opłatami za spłatę.
Możemy odmówić spłaty do momentu otrzymania towaru lub do momentu dostarczenia dowodu zwrotu towarów, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Platforma UE do internetowego rozstrzygania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego internetowego rozstrzygania sporów (platforma OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr można zadzwonić.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

Koszyk

×

Brak produktów w koszyku.