Smluvní podmínky a storno podmínky

Spoo-Design - Sandra Lange
Am Sommersberg 2
29308 Winsen (Všechno)
info@spoo-design.de
DIČ. DE343004329

Všeobecné obchodní podmínky

1 Obecné – Rozsah

1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny současné i budoucí obchodní vztahy mezi námi a našimi zákazníky.

1.2 Spotřebitelé i. S. d. Obchodními podmínkami jsou fyzické osoby, se kterými vstupujeme do obchodního vztahu, aniž by jim byla připisována obchodní nebo samostatná výdělečná činnost. Podnikatel I. S. d. Obchodními podmínkami jsou fyzické nebo právnické osoby nebo právnické osoby, se kterými vstupujeme do obchodních vztahů a které jednají v rámci výkonu obchodní nebo samostatné profesní činnosti. Zákazník i. S. d. Obchodní podmínky jsou jak spotřebitelé, tak podnikatelé.

2 uzavření smlouvy

2.1 Online prezentace našeho sortimentu nepředstavuje závaznou nabídku smlouvy, odesláním objednávky nám zákazník podává závaznou nabídku. Vyhrazujeme si právo svobodně se rozhodnout, zda tuto nabídku přijmeme.

2.2 Objednávky se považují za přijaté okamžikem, kdy je zákazníkovi provedena dodávka a/nebo kalkulace a/nebo když je objednávka zákazníkovi písemně potvrzena. Pokud nebude nabídka od zákazníka přijata, bude mu to neprodleně sděleno.

3 Platební podmínky - doprava

3.1 U dodávek do EU je v ceně zahrnuta zákonná (německá) daň z obratu. V případě přeshraničních dodávek možná budete muset v jednotlivých případech zaplatit dodatečné daně a/nebo cla (např. clo), nikoli však prodejci, ale příslušným celním nebo daňovým úřadům.

3.2 Náklady na dopravu a dodací lhůty naleznete v informacích v článku. Expedice je obvykle provedena okamžitě, nejpozději však do jednoho týdne po obdržení platby.

3.3 V systému nákupního košíku existují různé možnosti platby (včetně PayPal, kreditní karty, AmazonPay). Viz také zde.

3.4 Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protinároky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly mnou uznány. Zákazník může uplatnit zadržovací právo pouze v případě, že jeho protinárok je založen na stejném smluvním vztahu.

4 Odpovědnost - Záruka - Přechod rizika

4.1 Omezení odpovědnosti - Odpovědnost prodávajícího za lehce nedbalá porušení povinnosti je vyloučena, pokud neexistují významné smluvní povinnosti (závazky, jejichž splnění umožňuje řádné plnění smlouvy, jejíž porušení ohrožuje dosažení účelu smlouvy, u kterých jako zákazník pravidelně důvěřujete, že budou dodrženy), jsou dotčeny škody na životě, zdraví nebo zdraví, záruky za jakost předmětu koupě nebo nároky podle zákona o odpovědnosti za výrobek. To platí i pro odpovídající porušení povinností ze strany zástupců prodávajícího.

Odpovědnost je omezena na škodu, která je pro smlouvu typická.

Na úmysl a hrubou nedbalost se omezení odpovědnosti nevztahuje.

4.2 Jako spotřebitel jste žádáni, abyste zboží ihned při dodání překontrolovali na kompletnost, zjevné vady a poškození při přepravě a případné reklamace co nejdříve oznámili prodávajícímu a přepravci. Vaše záruční nároky zůstávají nedotčeny.

4.3 Jste-li spotřebitel, nebezpečí náhodné ztráty a náhodného zhoršení prodávané věci při přepravě na vás přechází až předáním zboží, bez ohledu na to, zda je zásilka pojištěna či nepojištěna.

4.4. Nebezpečí nahodilé ztráty a náhodného zhoršení zboží přechází u podnikatelů na podnikatele předáním zboží zasílateli, dopravci nebo osobě či instituci jinak pověřené provedením zásilky.

4.5 Převod je stejný, pokud je zákazník v prodlení s přijetím.

5 závěrečných ustanovení

5.1 Platí právo Spolkové republiky Německo. Ustanovení prodejního práva OSN se nepoužijí. Relevantním jazykem pro uzavření smlouvy i celého smluvního vztahu je němčina.

5.2 Je-li zákazníkem obchodník nebo právnická osoba veřejného práva, je výlučným místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy naše obchodní místo. Totéž platí, pokud zákazník nemá obecnou soudní příslušnost v Německu nebo pokud jeho bydliště nebo obvyklý pobyt nejsou v době podání žaloby známy.

5.3 Pokud jednotlivá ustanovení smlouvy se zákazníkem, včetně těchto všeobecných obchodních podmínek, budou nebo se stanou zcela nebo zčásti neúčinnými, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.

Reklamace

Právo na odstoupení
Máte právo odstoupit do čtrnácti dnů bez udání důvodu tuto smlouvu.
Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převezmete nebo převzali zboží.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Sandra Lange, Am Sommersberg 2, 29308 Winsen/Všechno, info@spoo-design.de) prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který není povinný (formulář naleznete zde: Klick).
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor der Ablauf Widerrufsfrist absenden.

Důsledky zrušení
Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení než nejvýhodnější standardní dodávky, kterou nabízíme) musí splatit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu používáme stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; Tyto poplatky vám v žádném případě nebudou účtovány.
Můžeme odmítnout vrácení zboží, dokud nebudeme zboží vráceno nebo dokud neposkytnete důkaz o vrácení zboží, podle toho, co nastane dříve.
Ponesete okamžité náklady na vrácení zboží.

Platforma EU pro online řešení sporů:
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), kterou naleznete pod https://ec.europa.eu/consumers/odr je povolatelný.
Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

Košík

×

Existuje ve vašem nákupním košíku žádné produkty.